Arbiton NOWY KATALOG PRODUKTÓW ARBITON 2015

XPS 5 mm

Materia?: XPS.  
G?sto??: ok. 30 kg/m3.
Podk?ad charakteryzuj?cy si? bardzo wysok? stabilno?ci? nacisku i wyj?tkowo dobr? izolacj? termiczn?. Wyposa?ony w rowki dla lepszej niwelacji niewielkich nierówno?ci.
Rekomendowane akcesoria: ta?ma klej?ca, folia Hydro.
Wymiary: 0,5 m x 0,79 m x 5 mm.

Poprawa
akustyczna
- wyg?uszenie
w gór? (PA)
Izolacja
akusktyczna
- wyg?uszenie
w dó? (IA)
Wyrównywanie
pod?o?a (WP)
Ochrona
przed
wilgoci? (OPW)
Izolacja
termiczna (IT)
Nad
ogrzewanie
pod?ogowe (NOP)
Odporno??
na
obci??enia (ONO)
Szybki
monta? (SM)

11%

19 dB

0,18 m2K/W

NIE

Legenda:
 = znakomicie   = bardzo dobrze   = dobrze   = zadowalaj?co   = dostatecznie   = nie spe?nia